home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Individualisme

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Individualisme versus Collectivisme

Verreweg de meeste mensen inde wereld leven in samenlevingen waarin het groepsbelang voor het individuele belang gaat. Deze samenlevingen worden ook wel collectivistisch genoemd. Collectivisme verwijst niet naar de macht van de staat over het individu, maar de machte van de groep. De eerste groep waarmee we in ons leven mee te maken hebben is altijd het gezin of de familie waar we in geboren zijn. Maar familiestructuren verschillen van samenleving tot samenleving. In de meeste collectivistische samenlevingen bestaat de ‘familie’ uit een aanzienlijk aantal personen die dicht bij elkaar leven (niet alleen ouders, maar ook ooms, tantes, grootouders, neven, nichten en andere huisgenoten). Bij een collectivistische samenleving ontwikkeld zich een tussen de persoon en de groep een onafhankelijkheidsrelatie die zowel materieel als psychologisch is.

Een kleiner deel van de mensheid op aarde leeft in een individualistische samenleving. Hier worden de meeste kinderen geboren in een gezin (ook wel kerngezin) die enkel bestaat uit ouders en eventueel broers en zussen (of eenoudergezin). Andere verwanten zoals grootouders, ooms en tantes wonen elders. In deze samenlevingen wordt er geleerd om te denken in ‘ik’ en niet in ‘wij’ zoals in een collectivistische samenleving.

De definititie van de dimensie “individualisme versus Collectivisme” is als volgt:
Een samenleving is individualistische indien de olderlingen banden tussen individuen los zijn; van iedereen wordt verwacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en voor zijn/haar naaste familie. Een samenleving is Collectivistisch indien individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in hechte, sterke groepen, die hun levenslang bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit.

Een land wordt als individualistisch beschouwd indien de volgende punten relatief belangrijker werden gevonden:
1. Vrije tijd: Voldoende tijd voor privé- of gezinsleven
2. Vrijheid in het werk: grote vrijheid om het werk naar eigen ideeen aan te pakken
3. Uitdaging: werk dat een uidaging is en dat persoonlijke voldoening kan geven

Een land wordt als collectivistisch beschouwd indien de volgende punten relatief belangrijker werden gevonden:
1. Training: gelegenheid tot verdere training, zowel ter verbetering van kennis als voor het aanleren van nieuwe uitdagingen
2. Werkomstandigheden: goede werkomstandigheden (ventilatie, verlichting, ruimte etc)
3. Talenten gebruiken: kennis en vaardigheden volledig kunnen benutten

Scores over 50 landen:
Individualisme versus collectivisme

De voornaamste verschillen tussen Individualistische en Collictivistische culturen
In onderstaande tabel zijn de grootste verschillen tussen Individualistische en Collectivistische culturen samengevat. Vind je dit een interessant thema? Dan is het boek “Allemaal andersdenkenden” van Geert Hofstede zeer aan te bevelen.

Belangrijkste verschillen tussen tussen Individualistische en Collectivistische culturen met als hoofdgroepen Algemene normen, gezin, school en werk.

Collectivistisch

Individualistisch

Mensen worden geboren in uitgebreide families of andere wij-groepen die hen blijvend beschermen in ruil voor loyaliteit

Je onleent je indentiteit aan je sociale netwerk

Kinderen leren denken in ‘wij’termen

De harmonie moet altijd bewaard blijven, en directe confrontatie vermeden

Sterke context-communicatie

Een misstap leidt tot schaamte en gezichtsverlies bij jezelf en je groep

Het doel van onderwijs is leren om te doen

Diploma’s geven toegang tot groepen met een hogere status

De verhouding werkgever-werknemer wordt gezien als een morele band, ongeveer zoals een familieband

Personeelskeuze en promoties worden beinvloed door de groep waartoe je behoort

Management betekent leidinggeven aan groepen

Persoonlijke relaties gaan vóór de taak

Je groeit op om voor jezelf en misschien voor je gezin te zorgen


Je ontleent je identiteit aan jezelf

Kinderen leren te denken in termen van ‘ik’

Een eerlijk mens zegt wat hij/zij denkt


Zwakke contex-communicatie

Een misstap leidt tot schuldgevoel en verlies van zelfrespect


Het doel van onderwijs is leren om te leven

Diploma’s verhogen je economische waarde en/of zelfrespect

De verhouding werkgever-werknemer wordt opgevat als een contract op basis van wederzijds voordeel

Personeelskeuze en promoties horen alleen gebeaseerd te zijn op bekwaamheid en regels

Management betekent leidinggeven aan individuen

De taak gaat vóór persoonlijke relaties


Belangrijkste verschillen tussen Individualistische en Collectivistische culturen met als hoofdgroepen Politiek en ideeen.

Collectivistisch

Individualistisch

Colectieve belangen gaan boven indiduele belangen

Het privé-leven is ondergeschikt aan het groepsleven

Meningen worden bepaald door het lidmaatschap van de groep

Wetten en rechten zijn per groep verschillend

Laag BNP per hoofd van de bevolking

Dominante rol van de staat in de economie

Het economische systeem functioneert op basis van groepsbelangen

Belangengroepen domineren de politiek

Media gecontroleerd door de staat

Geimporteerde economische theorieen, die grotendeels irrelevant zijn omdat ze geen rekening houden met collectivistische en particularistische belangen

In ideologieen wordt gelijkheid zwaarder gewogen dan vrijheid


Harmonie en consensus in de samenleving als idealen

Individuele belangen gaan boven collectieve belangen

Iedereen heeft recht op privacy

Iedereen wordt geacht een eigen mening te hebben

Wetten en rechten moeten voor iedereen gelijk zijn

Hoog BNP per hoofd van de bevolking

Beperkte rol van de staat in de economie

Het economische systeem gaat uit van individuele belangen


Kiezers oefenen politieke macht uit

Persvrijheid

Economische theorieen uit het eigen cultuurgoed, gebaseerd op het najagen van individueel eigenbelang


In ideologieen wordt individuele vrijheid zwaarder gewogen dan gelijkheid

Zelfverwerkelijking van ieder individu als ideaal

Literatuur:

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021